Stanovy ČAOGK

Registrace stanov byla provedena Ministerstvem Vnitra ČR dne 10. října 2001 pod č.j. VS/1.1/48216/01-R a zároveň bylo přiděleno IČO:26543664.

 

Stanovy České asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do

I. Název sdružení

1)      Název sdružení v českém jazyce:           Česká asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do

2)      Anglický ekvivalent:                              Czech Association of Okinawan Goju Ryu Karate Do

3)      Zkratka názvu v českém jazyce:            CAOGK

4)      Zkratka názvu v anglickém jazyce:         CAOGK

II. Základní ustanovení

1)      CAOGK je dobrovolným sdružením občanů a právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých právnických osob se sídly na území České republiky, jejichž základním nebo hlavním předmětem činnosti je provozování Okinawan Goju Ryu Karate.

2)      CAOGK má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3)      Činnost CAOGK je založena na demokratických principech.

4)      Sídlem CAOGK je Pivovarská 218, Strmilov, 378 53, okres Jindřichův Hradec

5)      Činnost CAOGK se vztahuje na celé území České republiky

III. Předmět činnosti sdružení

1)      Předmětem činnosti CAOGK je organizování, rozvoj a propagace Okinawan Goju Ryu Karate Do s důrazem na výchovu členské základny v duchu tradiční etiky.

2)      CAOGK projednává společné záležitosti svých členů a v těchto věcech je jejich představitelem. Chrání a prosazuje jejich zájmy.

3)      CAOGK zastupuje své členy v příslušných tělovýchovných sdruženích a mezinárodních organizacích (zejména I.O.G.K.F.) a propaguje a předává takto získané zkušenosti a informace.

4)      Při naplnění předmětu činnosti může CAOGK spolupracovat s ostatními českými i zahraničnímu občanskými sdruženími, jinými právními subjekty a nebo jednotlivci.

IV. Cíl činnosti sdružení

Cílem činnosti CAOGK je:

1)      začlenění CAOGK do vyšší národní a mezinárodní organizační struktury pro karate a další sportovní odvětví,

2)      vytvářet optimální podmínky rozvoje členů CAOGK,

3)      poskytovat sdružovací, informační, koncepční, koordinační, metodické, vzdělávací, organizační a reprezentační funkce pro karate a své členy,

4)      vytvářet vlastní hospodářskou činnost a obstarávat a spravovat finanční prostředky zejména pro fungování CAOGK v souladu s jeho předmětem a cílem činnosti a pro své členy,

5)      pořádání a zajišťování oficiálních sportovních soutěží CAOGK, vzdělávacích akcí a obdobných činností.

V. Vznik členství ve sdružení

1)      Členství v CAOGK je dobrovolné. Členem se mohou stát:

a.       fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice,

b.       právnické osoby se sídlem na území České republiky.

2)      Členství fyzické osoby nebo právnické osoby se zakládá vznikem individuálního členství takové osoby v právnické osobě, která je členem CAOGK nebo v okamžiku přijetí takové právnické osoby za člena CAOGK.

3)      Dokladem o členství fyzické osoby v CAOGK je jeho členský průkaz.

4)      Dokladem o členství právnické osoby  v CAOGK je smlouva o přijetí uzavřená mezi CAOGK a právnickou osobou. O uzavření smlouvy o přijetí hlasuje valná hromada CAOGK.

5)      Každá právnická osoba sdružená v CAOGK je povinna vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů, fyzických osob a právnických osob, a poskytovat o tom orgánům CAOGK na jejich výzvu požadovaná pravdivá statistická šetření. Bližší podrobnosti související s evidencí a sběrem informací a pod. stanovuje výkonná rada CAOGK.

6)      Při přijetí právnické osoby za člena CAOGK se k přihlášce za člena připojuje i smlouva o přijetí mezi CAOGK a žadatelem o členství vymezující mimo jiné bližší podmínky spolupráce, zejména otázky přenesení rozhodnutí orgánů sdružení na členy žadatele o členství.

7)      Nezbytnou podmínkou členství v CAOGK je přihlášení se ke stanovám, jejich dodržování a plnění členských povinností, řádné placení členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou.

VI. Zánik členství ve sdružení

1)      Členství fyzické nebo právnické osoby v CAOGK zaniká:

a.       vystoupením právnické osoby, které je fyzická nebo právnická osoba členem, z CAOGK,

b.       zrušením členství fyzické nebo právnické osoby v právnické osobě, která je členem CAOGK,

c.       úmrtím fyzické osoby

d.       zánikem právnické osoby,

e.       dohodou s právnickou osobou, které je fyzická nebo právnická osoba členem, o ukončení členství,

f.        vyloučením.

2)      Pokud je fyzická nebo právnická osoba členem více právnických osob, které jsou členem CAOGK, zaniká její účast zánikem členství poslední právnické osoby, které je členem.

3)      K vyloučení může dojít na základě jednání v rozporu s předmětem činnosti a cílem činnosti a nebo jednáním v rozporu s rozhodnutím orgánů CAOGK a nebo stanovami CAOGK.

4)      K vyloučení může dojít také z důvodu hrubého porušení členských povinností.

VII. Práva a povinnosti členů sdružení

1)      Členové CAOGK mají stejná práva a povinnosti, pokud stanovy neurčí jinak.

2)      Členové CAOGK mají zejména následující práva:

a.       zúčastnit se prostřednictvím oprávněných zástupců jednání a rozhodování valné hromady a volbě orgánů CAOGK a jejich prostřednictvím se podílet na řízení a rozhodování CAOGK,

b.       být voleni do orgánů CAOGK,

c.       navrhovat kandidáty do orgánů CAOGK,

d.       předkládat CAOGK svoje podněty, připomínky, návrhy a být o jejich vyřízení informováni,

e.       používat služeb a informací poskytovaných CAOGK v rámci odborné pomoci svým členům,

f.        zúčastňovat se sportovních a společenských akcí pořádaných CAOGK a jeho členy.

3)      Členové CAOGK mají zejména následující povinnosti:

a.       dodržovat stanovy CAOGK,

b.       hájit a prosazovat zájmy CAOGK, chovat se v souladu se stanovami, respektovat usnesení orgánů CAOGK, pokyny a předpisy CAOGK,

c.       řádně platit stanovené finanční příspěvky,

d.       poskytovat pro činnost CAOGK požadované údaje a informace a plnit úkoly stanovené valnou hromadou a výkonnou radou CAOGK.

VIII. Orgány sdružení

1)      Orgány CAOGK jsou:

a.       valná hromada,

b.       předseda CAOGK,

c.       výkonná rada,

d.       kontrolní komise.

2)      K plnění svých úkolů mohou orgány CAOGK zřizovat stálé i dočasné pomocné orgány (rady a odborné komise).

IX. Valná hromada sdružení

1)      Valná hromada je nejvyšším orgánem CAOGK, který projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve stanovách, případně další záležitosti, které si k projednávání nebo rozhodování sama vyhradí.

2)      Valná hromada zejména:

a.       projednává hlavní směry rozvoje CAOGK,

b.       schvaluje stanovy a organizační řád CAOGK a jejich změny,

c.       volí a odvolává předsedu CAOGK, jednotlivě schvaluje nebo zamítá schválení členů výkonné rady navržené předsedou CAOGK a jednotlivě volí členy kontrolní komise,

d.       projednává zprávy o činnosti a hospodaření a přijímá potřebná rozhodnutí,

e.       určuje výši finančních příspěvků a zápisného,

f.        schvaluje smlouvy o přijetí právnických osob,

g.       rozhoduje o nedobrovolném zániku členství právnických osob,

h.       rozhoduje s konečnou platností o odvolání proti rozhodnutí výkonné rady,

i.         rozhoduje o převodech vlastnictví a správě významného majetku CAOGK nevyplývajících z těchto stanov,

j.         schvaluje směrnici k zajištění hospodaření s majetkem a provádění vlastní hospodářské činnosti.

3)      Valnou hromadu tvoří zástupci právnických osob, které mají uzavřenu účinnou smlouvu o přijetí. Každá tato osoba je oprávněna účastnit se jednání valné hromady jedním oprávněným zástupcem s jedním rozhodovacím hlasem. Valná hromada může rozhodnout o účasti jiných osob bez rozhodovacího hlasu na jejím jednání.

4)      Valná hromada je usnášení schopná, jsou li přítomny prostřednictvím oprávněných zástupců alespoň dvě třetiny právnických osob, které mají uzavřenu účinnou smlouvu o přijetí.

5)      Rozhodování valné hromady se uskutečňuje nadpoloviční většinou přítomných zástupců s hlasovacím právem, pokud není stanovami určeno jinak.

6)      Rozhodování o nedobrovolném zániku členství právnické osoby se uskutečňuje dvou třetinovou většinou přítomných zástupců s hlasovacím právem.

7)      Rozhodování o změně stanov se uskutečňuje dvou třetinovou většinou přítomných zástupců s hlasovacím právem.

8)      O zániku CAOGK rozhoduje valná hromada tří čtvrtinovou většinou všech přítomných i nepřítomných zástupců s hlasovacím právem.

9)      Valná hromada rozhoduje o majetkoprávním vypořádání.

10)   Valné hromady jsou:

a.       řádné, které svolává předseda CAOGK jedenkrát za kalendářní rok,

b.       mimořádné, které svolává předseda CAOGK nebo výkonná rada v případě potřeby (například odstoupení předsedy a jiné), a nebo na základě písemné žádosti kontrolní komise, a nebo na základě písemné žádosti minimálně 1/3 členů CAOGK. V žádosti musí být uvedeny důvody svolání mimořádné valné hromady a navrhovaný bod programu valné hromady. Valná hromada musí být svolána tak aby se konala nejpozději do tří měsíců od doručení písemné žádosti.

11)   Svolání valné hromady a program jednání vyhlašuje předseda CAOGK nejméně 5 týdnů před valnou hromadou. Pozvánka na valnou hromadu s uvedením místa a času jejího konání a program musí být odeslána členům CAOGK nejpozději dva týdny před jejím zahájením. Program mimořádné valné hromady musí obsahovat bod programu navrhovaný v písemné žádosti žadatelů. Se souhlasem všech smluvených představitelů právnických osob, které mají uzavřenu účinnou smlouvu o přijetí lze jednání valné hromady uskutečnit v kratším než zde uvedeném termínu.

12)   Doručování pozvánky na jednání valné hromady se děje prostřednictvím doporučené pošty nebo prostřednictvím potvrzeného přijetí elektronické pošty s textem pozvánky adresátem (smluveným představitelem nebo představiteli právnické osoby, která má uzavřenu účinnou smlouvu o přijetí).

X. Předseda CAOGK

1)      Předseda CAOGK je statutárním orgánem a představitelem CAOGK vůči státním orgánům a jiným subjektům.

2)      Předseda CAOGK řídí a organizuje běžnou činnost CAOGK a plní funkce vedoucího organizace podle obecně závazných právních  předpisů.

3)      Předseda CAOGK je zároveň předsedou výkonné rady CAOGK..

4)      Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný jím pověřený člen výkonné rady CAOGK.

5)      Předseda odpovídá za svoji činnost valné hromadě.

6)      Funkční období předsedy jsou čtyři roky a může být do této funkce opětovně zvolen.

7)      Činnost předsedy tvoří zejména:

a.       plnění úkolů uložených valnou hromadou,

b.       organizace a řízení CAOGK,

c.       stanovení vnitřní struktury, systému a obsahu vzdělávání pedagogických kádrů,

d.       spolupráce s dalšími orgány CAOGK,

e.       organizace a vyhodnocování soutěží,

f.        spolupráce s orgány státní správy a jinými právními subjekty,

g.       řízení vlastní hospodářské činnosti CAOGK s cílem vytvářet prostředky pro činnost CAOGK.

8)      Předseda CAOGK má právo v případě potřeby kooptovat do výkonné rady po dobu do nejbližší řádné nebo mimořádné valné hromady dva nové členy za členy výkonné rady, jejichž členství v tomto orgánu zaniklo.

9)      Úkony CAOGK pro které je požadována písemná forma podepisuje předseda CAOGK (popřípadě místopředseda) a další člen výkonné rady CAOGK..

10)   Předsedu CAOGK může odvolat pouze valná hromada. Předseda může dobrovolně odstoupit před uplynutím funkčního období.

XI. Výkonná rada CAOGK

1)      Výkonná rada je orgánem CAOGK pro zabezpečení činnosti CAOGK v období mezi zasedáními valné hromady. Výkonná rada je pětičlenná (včetně předsedy CAOGK). Výkonná rada pověří jednoho ze svých členů funkcí místopředsedy.

2)      Členem výkonné rady může být pouze člen CAOGK.

3)      Výkonnou radu CAOGK tvoří:

a.       předseda CAOGK,

b.       místopředseda výkonné rady,

c.       členové výkonné rady.

4)      Jednání výkonné rady se mohou bez hlasovacího práva účastnit zástupci kontrolní komise a podle uvážení výkonné rady i další jí schválené osoby.

5)      Členy výkonné rady CAOGK navrhuje valné hromadě předseda CAOGK.

6)      Výkonná rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výkonné rady a je li přítomen předseda CAOGK a nebo místopředseda CAOGK. Z jednání výkonné rady se pořizuje zápis, který obsahuje soupis projednávaných bodů a přijatá usnesení. Usnesení rady se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy CAOGK.

7)      Výkonná rada je oprávněna pozastavit financování nebo obstarávání záležitostí člena, který s  prostředky poskytnutými ze zdrojů CAOGK nakládá v rozporu s jejich účelem nebo v rozporu s českým právním řádem.

8)      Otázky, které nejsou řešeny stanovami CAOGK budou výkonnou radou řešeny dle obecně uznávaných společenských pravidel a existujících právních norem.

9)      Výkonná rada je oprávněna provádět výklad případných nejednoznačných nebo nejasných ustanovení stanov.

10)   Výkonnou radu svolává předseda CAOGK minimálně jednou za tři měsíce.

11)   Výkonná rada ustanovuje podle potřeby a v rámci vlastní kompetence odborné komise CAOGK.

12)   Volební období výkonné rady jsou čtyři roky.

13)   Členství ve výkonné radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím nebo odvoláním valnou hromadou.

14)   Ostatní pravidla fungování výkonné rady jsou v kompetenci výkonné rady.

XII. Kontrolní komise CAOGK

1)      Úkolem kontrolní komise je prověřovat, zda činnost předsedy CAOGK a výkonné rady CAOGK jakož i dalších orgánů a komisí je v souladu se stanovami CAOGK, přijatými usneseními valné hromady CAOGK a platnými interními řády CAOGK.

2)      Kontrolní komise se řídí pracovním řádem kontrolní komise schváleným valnou hromadou CAOGK.

3)      Kontrolní komise je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu. Předseda kontrolní komise nebo jí pověřený člen kontrolní komise se může zúčastnit jednání výkonné rady CAOGK.

4)      Člen kontrolní komise nemůže být členem výkonného výboru CAOGK.

5)      Volební období kontrolní komise jsou čtyři roky.

XIII. Hospodaření CAOGK

1)      Možné zdroje majetku a finančních zdrojů CAOGK jsou zejména:

a.       členské příspěvky,

b.       dotace na činnost,

c.       státní příspěvky a dotace,

d.       příjmy z vlastní hlavní a vedlejší činnosti CAOGK,

e.       dary sponzorů,

f.        správní poplatky a peněžité pokuty,

g.       dědictví.

XIV. Závěrečná ustanovení

1)      Funkci orgánů CAOGK podle těchto stanov do doby rozhodnutí valné hromady o konání voleb do orgánů CAOGK vykonává tříčlenný přípravný výbor uvedený v žádosti o registraci těchto stanov. Přípravný výbor je zejména oprávněn přijmout stanovy a do okamžiku konání voleb do orgánů CAOGK přijímat členy.

2)      Stanovy byly přijaty přípravným výborem CAOGK ve funkci valné hromady dne 22. září 2001 a nabývají platnosti dnem, kdy budou vzaty na vědomí příslušným orgánem státní správy.