Text Miyagi Chojuna
KARATE DO GAISETSU
Ryukyu Kenpo Karatedo Enkaku Gaiyo
Historický přehled Ryukyu
Kenpo Karate-do


Autor : Sensei Chojun Miyagi, 28. ledna 1936 - Meiji Shoten v Sakai Suji, Osaka

 
1. Karate Towa Nanzoya - Co je karate?

   Karate je definováno jako bojové umění závislé pouze na lidském těle, zbraně se nepoužívají. V každodenním tréninku se karatista snaží zlepšovat svého ducha i tělo. Naším záměrem je rozvíjet zdravé tělo tak, abychom se v okamžiku neočekávaného útoku efektivně ubránili. Tím je vyjádřen základní princip karate, být schopni porazit útočníka využitím pouze přirozených zbraní-našich těl. Navzdory tomu v situacích, kdy útočník disponuje větší silou nebo vládne zbraní, musíme použít spolu s našimi těly jakoukoliv zbraň k vlastní obraně. Při pohledu na efektní "přerážecí" techniky karate může někdo usuzovat, že schopnost přerážet dřevo, tašky a kameny je pravou podstatou karate. Toto je však jen typ tréninku a má velmi malou důležitost. Pravá podstata karate i jiných bojových umění je stejně hluboká jako propast. Dokonalost, o kterou cvičením usilujeme, se nedá vyjádři ani předat mluveným či psaným slovem. Je nepopsatelná ve své přirozenosti. Jedinou cestou, jak porozumět pravému významu této podstaty, je začlenit ji do svého bytí cvičením.

2. Kenpo Torai ni Tsuite- O boxování z cizích zemí

   Jméno karate bylo dáno tomuto umění na Okinawě. Jestliže pátráme po původu karate jako bojového umění, je jisté ,že pochází z čínských bojových umění. Když jdeme ještě hlouběji po původu těchto bojových umění, jsou již důkazy nedostačující. Přesto existuje celá řada příběhů s touto tématikou. Jeden z předpokladů je, že se bojové umění poprvé vyvinulo u starých kultur v Malé Asii(Turecko) a šířilo se přes Indii dál. Jiná populární úvaha pokládá za kolébku bojových umění Čínu před 5000 lety. Ať už je to jakkoliv, je jisté, že bojové umění vzniklo v dávné minulosti z instinktu lidí přežít. Jak se vyvíjel ,nám dnes pomáhají objasnit bojová umění v Číně. Ta využívají bojové pohyby ptáků i zvířat jako jsou tygr, lev, opice, pes a bílý jeřáb.
   Až mnohem později se rozdělila bojová umění do skupin. Nejprve mezi severní a jižní, a poté mezi vnitřní a vnější styly. Vnitřní styly, jako Buto kenpo, jsou charakterizovány rozvojem vnitřní síly. Naproti tomu vnější styly-Shaolin kenpo z Kanansho v horách Suzan, jsou charakterizovány vnější silou a silnými technikami s rozvojem go. Mnoho velkých mistrů se objevilo za vlády dynastie Tang. To byl zlatý věk čínských bojových umění.
   Když se zaměříme na historii bojových umění Ryukyu a jejich čínský původ, zjistíme, že skutečná fakta jsou zastíněna celou řadou příběhů. Tři z nich však mají určitou váhu a význam pro rozvoj karate do na Okinawě.

Příběh 1: Pozvání 36 rodin
   V roce 1392 za vlády dynastie Ming přijelo na Okinawu z Fuzhou 36 rodin a ty byly zdrojem poznání čínských bojových umění pro rodilé Okinawany.

Příběh 2:
   Události tohoto příběhu se datují do roku 1762. Vypráví se v něm o lodi, která se dostala do prudkého taifunu při plavbě z ostrovů Ryukyu do Kagoshimi v Japonsku. Ztratila kurs a vítr ji zanesl až do oblasti Tosa No Kumi(dnes Tosa city v Oshimě). Kapitánem lodi byl Okinawan Peichin Morinari Shiohira, vzdělaný a zkušený muž. V Tosa se setkal s učencem a samurajem Yoshihiro Tobe. Jejich rozhovory byly zaznamenány jako Oshima Hiki-listina Oshima. Toto dílo se skládá ze třech svazků. Ve třetím svazku Peichin Shiohira píše o významném praktikovi Kenpo jménem Kusanku, který přijel na Okinawu s celou skupinou svých studentů a budoucích následovníků. V té době neexistovalo ještě na Okinawě bojové umění karate, ale umění Kumiai jutsu. Kusanka byl dalším přínosem pro rozvoj Ti.

Příběh 3:
   Pochází z periody Keicho(Togukawa).V roce 1609 samurai Shimaru z klanu Satsuma anektoval ostrovy Ryukyu. Satsumové ihned nato vydali zákaz nošení zbraní na Okinawě. Snad právě tento zákon přispěl k výraznému rozvoji bojového umění "prázdné ruky" , jako jediné legální formy sebeobrany.

   Jestliže nahlédneme na otázku vzniku karate skutečně objektivně, jeví se jako nejpravděpodobnější spojení okinawského umění Ti (Te) a importovaných bojových umění z Číny. Celek dal vznik bojovému umění mimořádně vysokých kvalit.

3. Kako ni Okeru Karate Kai - historie komunity karate

   Není známo, kdy přesně byl dán bojovému umění na Okinawě název karate, ale je možné říci, že to bylo relativně v nedávné době. Za starých časů se bojové umění jmenovalo Ti(Te) a vyučovalo se tajně. Každý jednotlivý systém byl předán pouze jedné osobě, studentovi, který byl svému učiteli nejoddanější a brilantní v technice. Jestliže učitel takového studenta nenašel - bojové umění prostě skončilo. Proto je dnes zcela nenávratně zapomenuta celá řada bojových umění.
   Během Meiji periody (1901) došlo k výrazné změně. Tím, jak se měnila společnost, tak se měnil i vztah ke karate. To se otevřelo všem zájemcům jako metoda cvičení ducha a těla. Tajné metody výuky zvolna zmizely a karate dopadlo na společnost jako paprsky ranního slunce. Postupem času se začlenilo do okinawské kultury a byla v něm poznán jeho cenný přínos pro rozvoj člověka. V dubnu 1901 bylo karate uznáno Oddělením fyzického vzdělávání v Shuri Jinjo Shogakko. To byl vlastně počátek skupinového cvičení karate. Začaly se zakládat jednotlivé kluby, zpočátku na vysokých školách, později po celém Japonsku. V roce 1933 společnost Nihon Butokukai uznala, že karate má rovnocenné postavení a úroveň jako japonské judo a kendo.

4. Genzai no Karate Shido - účel výuky

   V minulosti převažoval u karate jeho fyzický aspekt, forma sebeobrany. Časem ale došlo ke změně. Dnes jde především o rozvoj duchovní a fyzický aspekt stojí až na druhém místě.

5. Karate no Ryu Hani Tsuite - o různých stylech karate

   Karate se obvykle rozděluje na dva typy:Shorei Ryu a Shorin Ryu. O Shorin Ryu se říká, že je určeno spíše pro lidi s rozložitou postavou, silnou kostrou a pevnými kostmi. Shorei Ryu je zase určeno lidem malým, hbitým a pružným jako vrba. Uvažuji-li o faktech, nemyslím, že je toto rozdělení až tak jednoznačné. Styl, který dnes známe pod názvem Goju Ryu se vyvinul z bojových umění provincie Fukken(Fujian). Byl předáván z generace na generaci. Lze s jistotou říci, že Goju-Ryu je pokračovatelem v tradici bojových umění provincie Fukken.

6. Karate no Tokucho - Charakteristiky karate

1. Není třeba velký prostor ke cvičení.
2. Karate lze cvičit jednotlivě i ve skupině.
3. Může se cvičit v krátkých časových intervalech.
4. Karate nediskriminuje ženy a muže, nerozlišuje mezi starými, mladými, slabým, silným, mohou ho cvičit všichni a vybrat si takové techniky, jež odpovídají jejich fyzické kondici.
5. Ke cvičení není potřeba mnoha peněz, stačí jednoduché vybavení( lze se však obejít i bez něj).
6. Karate trénink je extrémně účinný v rozvoji robustního a zdravého těla. Lze vidět řadu cvičenců v pokročilém věku, kteří jsou ve skvělém zdravotním stavu.
7. Pravidelný trénink těla i ducha vede ke kultivaci silného charakteru.

7. Karate do no Shorai - Budoucnost karate do

   Dny, kdy se karate učilo v utajení, dávno skončily. Čas pokročil a karate musí být praktikováno jako odkaz pro celou společnost. Bojová umění mají před sebou skvělou budoucnost. Celé společnosti je nutné představit pravé aspekty karate a to je úkolem mistrů, reprezentujících různé styly. Musíme také vyřešit otázku používání ochranných pomůcek při zápasu. Až budeme schopni využívat toto nové vybavení bezpečně, bude možné praktikovat volný zápas jako v jiných bojových uměních, se stejným duchovním cílem. Karate se v poslední době velice rozšířilo a už není limitováno pouze na oblast Japonska, ale je i na Taiwanu a na Hawai. Jsou i lidé, kteří ukončili studia na Tokijské universitě a po svém návratu do Evropy vyučují karate. Věřím že se karate nebude vyvíjet pouze jako japonské bojové umění, ale že se rozšíří do celého světa.

8. Karate Shido Ho - Cvičení Karate do

   S ohledem na věk, fyzickou sílu, typ práce, výživu apod. je pozice každého člověka v životě odlišná. Z toho vyplývá, že se bude lišit i fyzický rozvoj jednotlivých lidí. Z toho zároveň plyne, že každý by měl provádět Junbi undo, aby u něj karate bylo správně absorbováno a integrováno. Poté se mají vyučovat Kihongata(základní kata), Hojo undo (doplňkový trénink), Kaishugata a Kumite renshu(zápasnický trénink).

Yobi undo(Junbi undo)-rozcvička
   Každá jednotlivá část těla je procvičována systematicky. Provádění stretchingu posiluje tělo a rozvíjí vitalitu. Každý trénink by se také měl zakončit těmito cviky kvůli zklidnění a regulaci dýchání. Yobi undo učí studenta pochopit lépe základní kata.

Kihongata
   Sanchin, Tensho, Naifanchi( Shorin Ryu)- jsou to základní kata, rozvíjí dobrý postoj a formu technik, správné dýchání a jeho soulad s prováděnou technikou. Vedou k harmonii těla, ducha a ki.

Hojo undo
   Jeho účelem je zdokonalení technik pro následné cvičení Kaishugata. Cílem není rozvinout celkovou sílu těla, ale rozvíjet sílu jeho částí jednotlivě - do vytvoření "úplné tělesné" síly.

Kaishugata
   Dnes existuje přibližně 20-30 kat. Jmény se liší podle svých tvůrců. Každá kata se skládá z řady útoků a obranných pohybů, prováděných za sebou v určité sekvenci a do různých směrů. Kata procvičuje celé tělo, zatímco jednotlivé techniky slouží k sebeobraně. Je důležité, aby byl každý pohyb proveden celým tělem a duchem. Cílem bojových umění je sjednotit mysl, ducha a tělo. Trénink kat prováděný s dostatečnou životní energií vede k realizaci pravé podstaty každého z nás.

Kumite Renshu
   Techniky obsažené v kata jsou prováděny ve skutečné bojové atmosféře. Té je jedinec vystaven, aby objevil hranice svých schopností.


Shrnutí celku
   Pilné a upřímné cvičení základních kat je počátkem sjednocení ducha a těla. Tam začíná správná cesta karate. Přes Kaishugata a Kumite renshu může být do těla absorbován každý malý detail. Praktickými aplikacemi útoku a obrany tak lze rozvinout pravý duch bojových umění.
Poznámky k překladu:
   Vzhledem k pojmům a odlišnému jazyku byly některé pasáže textu zjednodušeny. Navíc se jedná o překlad z originálu do angličtiny a poté do češtiny.
   Text byl přeložen z knihy History of Goju Ryu Karate , autorem je Morio Higaonna. Chtěli bychom zdůraznit, že tento text je písemným záznamem nahrávky projevu Chojuna Miyagiho a jako takový je nesmírně cenný, protože se jedná o jeden z mála zachovalých dokumentů přímo od zakladatele stylu Goju Ryu. Bohužel převážná většina písemných záznamů Chojuna Miyagiho o cvičení a historii karate shořela ke konci 2.světové války při náletu.